Caritas

Podstawową komórkę Caritas, stwarzającą szerokie pole do zaangażowania się dla osób świeckich, stanowią Parafialne Zespoły Caritas. Przewodniczącym zespołu jest miejscowy proboszcz. On mobilizuje wspólnotę parafialną do praktykowania miłosierdzia. Razem z wolontariuszami rozpoznaje potrzeby swoich parafian i w miarę możliwości przychodzi im z pomocą.

Liczba parafialnych zespołów Caritas na dzień 31.12.2011 r.: 323.
Liczba wolontariuszy Caritas parafialnych: 2.783.

 

OGÓLNE ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI WYNIKAJĄCE ZE STATUTU CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

Do zadań Caritas należy:

 1. Kierowanie z mandatu Biskupa Ordynariusza działalnością charytatywną na terenie diecezji opolskiej oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Opracowywanie i koordynowanie programów działalności charytatywnej w diecezji w oparciu o wskazania Biskupa Ordynariusza, aktualną sytuację Kościoła i konkretne potrzeby ludzkie.
 3. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz szerokiego grona potrzebujących, niezależnie od ich narodowości, wyznania, pochodzenia, koloru skóry czy statusu społecznego.
 4. Prowadzenie działalności humanitarnej i społecznie użytecznej, respektującej nienaruszalną godność osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga.
 5. Organizowanie formacji duchowej i edukacji dla pracowników i wolontariuszy Caritas.
 6. Tworzenie własnych struktur i jednostek organizacyjnych w diecezji, rejonach, dekanatach, parafiach i innych środowiskach.
 7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością wszystkich jednostek Caritas na terenie diecezji.
 8. Współpraca z Caritas Polską, Caritas innych diecezji oraz Caritas poza granicami kraju.
 9. Współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz innymi partnerami w kraju i za granicą przy zachowaniu własnej autonomii i tożsamości.
 10. Promocja i organizacja wolontariatu.
 11. Prowadzenie działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opieki, wychowania i  edukacji, pomocy społecznej i przeciwdziałania problemom socjalnym.
 12. Wykonywanie działalności leczniczej odpłatnej i nieodpłatnej polegającej na:
  – stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych, szpitalnych i innych niż szpitalne,
  – ambulatoryjnych świadczeniach zdrowotnych.
  W zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą, Caritas Diecezji Opolskiej jest podmiotem leczniczym i działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i aktów wykonawczych do tej ustawy.

 Swoje zadania statutowe Caritas realizuje poprzez:

 1. Tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych i placówek o charakterze medycznym, rehabilitacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, oświatowym oraz społecznie użytecznym.
 2. Organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym.
 3. Organizowanie różnych form wypoczynku dla osób we wszystkich grupach wiekowych, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych marginalizacją.
 4. Tworzenie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Tworzenie placówek działalności pożytku publicznego o charakterze odpłatnym i nieodpłatnym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych oraz przeżywających inne trudności.
 6. Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, seminariów, szkoleń, konferencji, bibliotek, czytelni, poradni, wydawanie materiałów szkoleniowych dla pracowników i wolontariuszy Caritas.
 7. Kultywowanie tradycji charytatywnej; obchodzenie Tygodnia i Niedzieli Miłosierdzia, św. Marcina, św. Mikołaja, wigilii, Dnia Chorych i innych.
 8. Działania promujące działalność charytatywną i wolontariat chrześcijański we współpracy ze środkami społecznego przekazu.
 9. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na działalność charytatywną poprzez organizowanie zbiórek, imprez kulturalnych, zawieranie umów, przyjmowanie darowizn, spadków, prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe.
 10. Udział w lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach wchodzących w zakres statutowych działań Caritas.

źródło:http://caritas.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=138

 

Copyright by Rzymsko - Katolicka Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny
Zaloguj się